Un camí cap a l'autèntic autoconeixement

Política de privacitat

 Darrera Actualització: 1 d’Abril de 2022

 

I.             INTRODUCCIÓ

Per a poder prestar-te determinats serveis és necessari la gestió de les teves dades

personals. A aquest efecte, les mateixes, s’incorporaran a les corresponents activitats

de tractament de JOSEP MARIA CAMPS BARNET i seran tractades amb la finalitat

específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació

establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27

d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la

Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales (LOPD-GDD).

II.            INFORMACIÓ GENERAL

A continuació, JOSEP MARIA CAMPS BARNET informa, de manera general, sobre la

salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal

aplicada a les activitats de tractament que efectua:

1.            Qui és el Responsable del tractament de les teves dades personals?

JOSEP MARIA CAMPS BARNET, té la condició de Responsable del Tractament, amb

les següents dades informatives:

 Responsable: JOSEP MARIA CAMPS BARNET

 CIF: 43502695N

 Domicili social a aquest efecte carrer Miquel Martí i Pol, núm. 3, 08184,

Palau Solità i Plegamans, Barcelona (Espanya).

 Correu-e: info@pepcampsbarnet.com

2.            Per a què tractem les seves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, segons el cas concret,

respon a la gestió administrativa del propi professional i la seva relació respecte als

clients, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, felicitacions

o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o

esdeveniments prestats, oferts, patrocinats per JOSEP MARIA CAMPS BARNET.

Igualment, i en cas de disposar del corresponent consentiment previ que es podrà

retirar en qualsevol moment, es podrà remetre informació i comunicacions comercials.

3.            Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seves dades

personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seves

dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seves dades personals són

les següents; (i) el consentiment atorgat per vostè mitjançant la signatura o acceptació

dels pertinents formularis, per a un o diversos fins específics; (II) en el seu cas,

l’execució d’un contracte del qual Vostè sigui part, en condició de client i/o

POLÍTICA DE PRIVACITAT

proveïdor/col·laborador; (III) i l’interès legítim que es pugui derivar de les funcions

pròpies de JOSEP MARIA CAMPS BARNET. I, en cas que explícita i prèviament ho

hagi atorgat, el seu consentiment que podrà retirar en qualsevol moment, per remetre-

li informacions i comunicacions comercials.

4.            Per quant temps conservem les seves dades personals?

Les seves dades personals les conservarem durant el termini corresponent per a

mantenir un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la

persona interessada no sol·liciti la seva supressió. Fins i tot sol·licitada la supressió, es

mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament,

únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions

legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els

terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part

nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda

amb el titular de les dades.

5.            Qui ha de mantenir les dades actualitzades?

D’altra banda, amb la finalitat que les dades que són tractades per JOSEP MARIA

CAMPS BARNET sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir

actualitzats. De manera que, a aquest efecte, l’Usuari haurà de fer els canvis,

directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent i acreditant la

seva identitat, a JOSEP MARIA CAMPS BARNET.

6.            Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seves dades

personals? 

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els

supòsits necessaris per al desenvolupament, execució, control i compliment de les

finalitat/s expressada/es, o bé per a la gestió administrativa de la entitat, o bé en els

supòsits previstos segons Llei.

7.            Seguretat de les dades personals

JOSEP MARIA CAMPS BARNET adoptarà en el seu sistema d’informació les

mesures tècniques i organitzatives adequades, donant compliment al principi de

responsabilitat proactiva, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades

emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no

autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa,

l’abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat

variables associades a cadascun dels tractaments.

8.            Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o,

en el seu cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit a JOSEP

MARIA CAMPS BARNET, en info@pepcampsbarnet.com. En l’escrit haurà d’especificar

quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, a l’hora, haurà d’acreditar la seva

identitat, bé mitjançant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, o bé

signant amb certificat digital l’esmentat mail. En cas que actués mitjançant

representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que acrediti la

representació i document identificatiu d’aquest. Així mateix, en cas de considerar

vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació

davant la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de

dades:

a) Quins són els meus drets?

La normativa de protecció de dades permet que pugui exercir davant el responsable

del tractament, JOSEP MARIA CAMPS BARNET, els drets d’accés, rectificació,

oposició, portabilitat, supressió (“dret a l’oblit”), limitació del tractament i de no ser

objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE)

2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la

protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la

lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

(Reglament general de Protecció de dades, d’ara endavant ‘’RGPD’’) i la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales (LOPD-GDD):

Drets d’Accés

Vostè té dret a conèixer:

• Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.

• L’origen de les seves dades, si no ens els va proporcionar Vostè.

• Les finalitats del tractament de les seves dades.

• Les categories de dades de què es tracti.

• Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o

seran comunicats les dades personals.

• De ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o,

de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).

• El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.

• Si prenem decisions automatitzades -inclosa l’elaboració de perfils- fent servir

les seves dades personals.

Dret de rectificació

Vostè té dret al fet que es rectifiquin les seves dades personals:

• Completant-les, si aquestes anessin incompletes.

• Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultessin

concordes a la realitat vigent o fossin inexactes.

• Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seves

dades personals siguin precises i completes

Dret de supressió

Vostè té dret al fet que se suprimeixin les seves dades personals quan

concorrin alguna de les condicions següents:

• Les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o

tractats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

• Vostè retiri el consentiment en què basem el tractament de les seves dades i

aquest no es pugui emparar en una altra base de legitimació.

• Vostè hagi exercit amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seves

dades.

• Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.

  Dret a la limitació del tractament

Vostè tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades

personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per als fins previstos).

 Dret d’oposició

Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem de fer servir les seves dades

personals, per exemple, quan cregui que les dades personals que tenim sobre

vostè puguin ser incorrectes o cregui que ja no necessitem tractar-les.

Dret de portabilitat

Quan el tractament de les seves dades estigui basat en el consentiment o sigui

necessari per a l’execució d’un contracte o precontracte i s’efectuï per mitjans

automatitzats, Vostè tindrà dret a la portabilitat de les seves dades, és a dir, al

fet que se li lliurin en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, fins i tot

a remetre’ls-hi a un nou responsable, és per això que JOSEP MARIA CAMPS

BARNET li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.

b) Qui pot exercitar aquests drets davant JOSEP MARIA CAMPS BARNET?

Vostè en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el

seu propi nom i dret i acreditant degudament la seva identitat.

A través d’una altra persona que actuï, degudament acreditada i tots dos justificant la

seva identitat, com a representant legal (Ex. quan els titulars de la pàtria potestat o

tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant

legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que Vostè lliure i

voluntàriament hagi atorgat poders de representació a aquest efecte). 

c) Com i on puc exercitar aquests drets?

 Per correu Postal

Pot presentar l’escrit remetent a la següent adreça postal: carrer Miquel Martí i

Pol, núm. 3, 08184, Palau Solità i Plegamans, Barcelona (Espanya).

 Per internet

Pot presentar l’escrit remetent un correu electrònic a la següent

adreça info@pepcampsbarnet.com. 

En tots dos casos, haurà de:

•  Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest

efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seva

disposició JOSEP MARIA CAMPS BARNET i que li remetre’m a la major

brevetat possible un cop ens ho reclami.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 5 de 13

•  Signar l’imprès de manera manuscrita o, en el seu cas, i de disposar de

certificat digital reconegut, signar-ho electrònicament.

•  Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu

equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també

còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent, així com el document

acreditatiu de la representació de l’interessat. Si s’envia un correu electrònic,

serà vàlid per acreditar la seva identitat que el mateix vagi signat mitjançant

certificat digital.

•  Enviar el formulari i documents acreditatius de la seva identitat a JOSEP

MARIA CAMPS BARNET per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.

 d) Informació complementària

JOSEP MARIA CAMPS BARNET analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret.

Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és

estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és

desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les

sol·licituds siguin manifestament infundades o excessives (p. ex., caràcter repetitiu)

JOSEP MARIA CAMPS BARNET podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos

administratius suportats – però mai es gravarà l’exercici del dret- (ii) Negar-se a

actuar. En qualsevol cas, sempre es raonarà i justificarà els motius de

desestimació/denegació.

9. Modificacions d’aquesta política

JOSEP MARIA CAMPS BARNET es reserva la facultat de modificar aquesta Política

a fi d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o

interessos de JOSEP MARIA CAMPS BARNET. Qualsevol modificació en la mateixa

serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu

contingut.

III.          INFORMACIÓ ADDICIONAL PROTECCIÓ DE DADES i REGISTRE DE LES

ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

1. CANDIDATS

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades curriculars és realitzar els processos de

selecció de personal quan existeixi una vacant.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics.

Els Curriculum vitae es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop tancada i

coberta la vacant, sempre que el sol·licitant no hagi revocat el consentiment atorgat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 6 de 13

No obstant, es podrà conservar per un període indefinit, o un altre explícitament

indicat, en cas que l’interessat hagi donat el seu consentiment previ.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a la gestió administrativa del professional o existeixi una obligació legal.

2. INSCRIPCIÓ EN ACTIVITATS

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament

Les finalitats del tractament de les seves dades personals són per I) gestionar la

informació personal relativa a la inscripció a les activitats desenvolupades pel

professional; II) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per

missatgeria instantània relacionades amb les activitats del professional i/o

organitzacions col·laboradores amb les activitats del professional o que desenvolupin

temes d’interès relacionats amb l’activitat del professional; III) per a l’edició i difusió de

material audiovisual i fons documentals relatius a determinats esdeveniments en els

que la persona client o inscrita participi i posterior difusió a través del lloc web, xarxes

socials, mitjans de comunicació i/o publicacions; IV) realitzar enquestes de satisfacció i

qualitat dels serveis oferts pel professional; V) gestionar reclamacions, peticions,

suggeriments i iniciatives de les persones participants a les activitats.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a

l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui

derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual obtingut es

mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona interessada, sens

perjudici de la potestat del professional d’eliminar i/o actualitzar continguts en

qualsevol moment.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari

per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició

d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a

la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional; així com per a la difusió dels esdeveniments mitjançant els medis

físics o telemàtics tals com publicacions, mitjans de comunicació, lloc web i xarxes

socials.

3. PROVEÏDORS

Les dades personals del signant del contracte, així com de les persones que participin

o estiguin en contacte en ocasió de la prestació del servei seran tractades per JOSEP

MARIA CAMPS BARNET, en qualitat de Responsable de Tractament.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari

per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 7 de 13

d’aquest de mesures precontractuals; i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a

la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

La finalitat del tractament és mantenir la relació contractual, en els aspectes

econòmics i tècnics derivats, així com el desenvolupament i control del/els servei/s

contractat/s i, en el seu cas, remissió d’informació sobre les incidències relacionades

amb aquells.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

El termini de conservació de les dades, serà conforme al termini de vinculació relatiu a

l’activitat; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es pugui

derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

4. XARXES SOCIALS

JOSEP MARIA CAMPS BARNET compta amb diferents perfils en xarxes socials per a

donar a conèixer les seves activitats i interactuar amb els usuaris. Els usuaris

d’aquestes xarxes socials que decideixin voluntàriament seguir o ser amics de JOSEP

MARIA CAMPS BARNET, manifesten el seu consentiment per al tractament de les

seves dades personals relatives al seu perfil per a interactuar en la xarxa social.

JOSEP MARIA CAMPS BARNET no recapta dades procedents de les xarxes socials

per a finalitats diferents a les esmentades. La utilització de xarxes socials comporta

una transferència internacional de dades per a la prestació del servei. Aquesta

comunicació es realitza sobre la base de l’adopció per part de la xarxa social de

clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió 2010/87 de la Comissió Europea.

En qualsevol moment pot deixar de seguir o ser amic de JOSEP MARIA CAMPS

BARNET.

L’usuari ha de respectar els drets de tercers, especialment, drets d’intimitat i protecció

de dades, així com la normativa de propietat intel·lectual i industrial, en tota aquella

informació que publiqui en la pàgina de JOSEP MARIA CAMPS BARNET. Es

prohibeix la publicació d’informació que de qualsevol forma atempti contra la moral,

l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, amb especial atenció a

l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

L’usuari serà l’únic responsable de la informació que publiqui.

Recomanem revisi la configuració de privacitat de la xarxa social i adjuntem enllaç a

les diferents polítiques de privacitat:

 LinkedIn: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy

 Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

 Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

5. CORREU ELECTRÒNIC

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de correus

electrònics, es tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició

d’informació o consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i

relacions que es produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu

cas d’una relació contractual.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 8 de 13

En el cas d’emplenar un formulari confeccionat a través de les eines proporcionades

per Google, l’informem que implica una transferència internacional de dades a Google

LLC per a la prestació del Servei. Aquesta comunicació es realitza sobre la base de

l’adopció per part de Google de clàusules contractuals tipus, conforme a la Decisió

2010/87 de la Comissió Europea.

6. WHATSAPP O D’ALTRE MISSATGERIA INSTANTÀNIA

Les dades personals que tractem conseqüència de la recepció i/o intercanvi de

missatges a través de l’aplicació WhatsApp principalment – encara que poden fer-se

servir d’altres apps de missatgeria instantània, com ara Telegram per exemple-, es

tractaran amb la finalitat d’atendre i donar resposta a la seva petició d’informació o

consulta, per a mantenir els contactes comercials o professionals i relacions que es

produeixin a conseqüència d’aquesta, o per al manteniment en el seu cas d’una relació

contractual. En aquest sentit, l’ús de WhatsApp o qualsevol altre app de missatgeria

instantània implica una transferència internacional de dades. Aquesta transferència

internacional es duu a terme mitjançant clàusules contractuals tipus conforme a la

Decisió 2010/87 de la Comissió Europea, per a més informació pot consultar

https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea?eea=1  i https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-

contractual-clauses; , o a https://telegram.org/faq#p-que-hay-sobre-el-rgpd i https://telegram.org/faq.

7. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC O NEWSLETTER

A més, en el cas que expressament l’autoritzi a través de la marcació de la casella

corresponent o mitjançant la seva sol·licitud expressa, el mantindrem informat amb la

finalitat de gestionar l’enviament de newsletter o publicació digital distribuïda

periòdicament amb continguts d’interès relatius a l’activitat desenvolupada pel

professional i d’altres organitzacions vinculades a aquest. Perquè el registre sigui

efectiu, serà necessària una adreça de correu electrònic vàlida i que accepti aquesta

política de privacitat.

El consentiment per a processar les seves dades personals i el seu ús ulterior per a

L’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment. Trobarà un enllaç a

aquest efecte al peu de pàgina de cada butlletí. També pot donar-se de baixa en

qualsevol moment o comunicar-nos la seva petició mitjançant les opcions de contacte

especificades al final d’aquest document. En aquest sentit assenyalar que un cop es

doni de baixa de una llista de difusió o newsletter, només conservarem l’adreça del

seu correu electrònic amb l’única finalitat de no tornar a remetre-li cap correu, a no ser

que així ens ho demani. Igualment hi ha la possibilitat que encara pugui rebre alguna

comunicació un cop hagi exercit el seu dret de baixa i es pot deure a que la mateixa

estigués prèviament configurada o enviada.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

8. MENORS D’EDAT

Els menors de 14 anys no hauran de facilitar les seves dades personals sense el previ

consentiment d’aquells que ostentin la pàtria potestat i/o tutela legal.

En cas que JOSEP MARIA CAMPS BARNET detecti usuaris que puguin ser menors

de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar una còpia del seu DNI o document

equivalent, o, en el seu cas, l’autorització d’aquells que tinguin la pàtria potestat i/o

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 9 de 13

tutela legal; causant la seva baixa en cas de no acreditar l’acompliment d’aquest

requisit o manca de resposta.

Per la resta d’informació caldrà adreçar-se al supòsit concret d’aquest Registre del

Tractament segons la interacció que pretén mantenir amb el professional.

9. CONTACTE O CONSULTES I POTENCIALS CLIENTS

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar les sol·licituds

que les persones físiques transmeten al professional per demanar informació o d’altres

qüestions de caràcter general.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o

aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per

l’usuari.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

10. ESDEVENIMENTS

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades facilitades és gestionar la celebració i

participació en esdeveniments organitzats i participats pel professional.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari

per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició

d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a

la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

Aquestes dades es conservaran durant el termini necessari per l’acompliment de la

finalitat per la que es van recollir, així com per determinar les possibles responsabilitats

que es poguessin derivar; així com durant el termini legalment establert. El material

audiovisual obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la

persona interessada, sens perjudici de la potestat del professional d’eliminar i/o

actualitzar continguts en qualsevol moment.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional; així com per a la difusió dels esdeveniments mitjançant els medis

físics o telemàtics tals com publicacions, mitjans de comunicació, lloc web i xarxes

socials.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 10 de 13

11. GESTIÓ DOCUMENTAL

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per la gestió del material documental,

fotogràfic, visual, audiovisual –o equivalents- obtinguts pel normal i legítim

desenvolupament de l’activitat del professional, cedits legítimament i/o obtinguts en

base a documents de premsa, suports àudio i vídeo o d’altres suports informatitzats

amb la finalitat d’edició, conservació i difusió a través de mitjans físics i/o telemàtics

tals com el lloc web, xarxes socials, publicacions i documentació i arxiu.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per

a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament;.

Aquestes dades es conservaran fins que la persona interessada manifesti la seva

oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi aquesta oposició;

per constituir arxiu històric d’interès per al professional i/o per la gestió documental o

administrativa a la que es trobi sotmès.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs l’edició i difusió del

material audiovisual- i/o per a la gestió administrativa del professional.

12. CLIENTS

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) per gestionar i executar els serveis

contractats; II) per gestionar la seva inscripció a activitats desenvolupades pel

professional; III) per a l’enviament de comunicacions físiques, electròniques i/o per

missatgeria instantània relacionades amb les activitats del professional i/o

organitzacions col·laboradores amb les activitats del professional o que desenvolupin

temes d’interès relacionats; IV) per a l’edició i difusió de material audiovisual i fons

documentals relatius a determinats esdeveniments en els que les persones, clients o

no, participin; V) per a la realització d’enquestes de satisfacció i qualitat dels serveis

oferts pel professional; VI) gestionar reclamacions, peticions, suggeriments i iniciatives

de les persones, clients o no.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari

per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició

d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a

la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament. Les

dades personals facilitades per la persona sol·licitant relatives a un tercer (com per

exemple aquells que es refereixin a treballadors d’una empresa) de qui actua com a

mandatari verbal; requereixen el consentiment de les persones mencionades,

consentiment del que haurà de disposar la persona sol·licitant i acreditar en cas de

que li sia demanat. En el cas de menors en que sigui necessari el consentiment per la

seva edat, serà necessari disposar del consentiment de totes les persones que

ostentin la seva pàtria potestat i/o tutela legal.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 11 de 13

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti

la seva oposició o baixa respecte de la finalitat o finalitats a que es refereixi

l’esmentada oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que

es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat. En el cas del material audiovisual

obtingut es mantindrà fins a la sol·licitud d’oposició que manifesti la persona

interessada, sens perjudici de la potestat de l’organització d’eliminar i/o actualitzar

continguts en qualsevol moment.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari – inclòs la difusió de determinats

esdeveniments a on participi la persona a través del lloc web del professional, xarxes

socials, publicacions informatives i mitjans de comunicació- i/o per a la gestió

administrativa del professional.

En aquest cas, i al tractar-se de clients, hi ha la possibilitat d’arribar a tractar alguna

dada de caràcter sensible, com podrien ser dades relacionades amb la salut i/o

perfilació psicològica i/o alguna mena de trastorn, malaltia, filia o parafília, fòbies o

qualsevol altra mena de trastorn comportamental. Cal incidir que l’accés a aquesta

tipologia de dades pot ser necessari per la prestació de serveis i la professió que

exerceix el professional; fet que, sense ells, no es podria desenvolupar amb la màxima

operativitat. Per això el professional implementarà els principis de minimització i només

recollirà aquells que siguin indispensables per a la correcta prestació del servei;

igualment, i amb caràcter previ al seu tractament, demanarà el consentiment explícit i

informat al titular. Igualment, per la seva gestió, tractament, emmagatzematge i

destrucció durà a terme totes les mesures tècniques i organitzatives que ha valorat

després de practicar la corresponent Avaluació d’Impacte i que té recollides al seu

Informe de Seguretat.

13. VIOLACIONS DE SEGURETAT

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per gestionar els processos relatius a

bretxes de seguretat en matèria de protecció de dades, determinació de la natura de

l’impacte sobre les persones, severitat de les conseqüències i mesures adoptades.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per

a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà el temps necessari per acomplir amb la

finalitat, determinar possibles responsabilitats i tramitar processos de recursos

administratius i/o jurisdiccionals; durant el termini legalment establert i/o durant el

termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes – especialment

a l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades- , siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

14. RELACIONS EXTERNES, PÚBLIQUES I MARKETING

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 12 de 13

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és: I) gestionar la comunicació amb

persones que pertanyin al sector públic i privat; II) gestionar l’enviament d’informació

divulgativa d’activitats i serveis; III) gestionar la invitació i/o participació en

esdeveniments organitzats o participats pel professional.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.f) del RGPD: el tractament cal per

a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà fins que la persona interessada manifesti

la seva oposició; durant el termini legalment establert i/o durant el termini en que es

pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

15. EXERCICI DRETS PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és per atendre les sol·licituds de les

persones en l’exercici dels drets que estableix el (UE) Reglament General de Protecció

de Dades així com la (ES) LOPDGDD.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.c) del RGPD: el tractament cal per

a l’acompliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

El termini de conservació de les dades serà durant un any següent a la finalització del

procediment d’exercici de drets i, en el seu cas, un cop sia ferma la resolució que

hagués recaigut per les Autoritats de Control competets; durant el termini legalment

establert i/o durant el termini en que es pugui derivar qualsevol tipus de responsabilitat.

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

16. USUARIS WEB

Les seves dades són tractades per JOSEP MARIA CAMPS BARNET com a

responsable del tractament.

La finalitat del tractament de les seves dades és I) gestionar la relació amb els usuaris;

II) facilitar la navegació pels continguts del lloc web; III) gestionar els serveis i/o les

sol·licituds que les persones físiques transmeten a l’organització per demanar

informació o d’altres qüestions de caràcter general a través de la mateixa; i IV)

gestionar la publicació de comentaris efectuats pels usuaris – sigui o no per interactuar

amb d’altres usuaris- a les publicacions que apareguin a la web i/o blog.

La licitud del tractament està basada en l’article 6.1.a) del RGPD: l’interessat va donar

el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o

diversos fins específics; així com en l’art. 6.1.b) del RGPD: el tractament és necessari

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pàgina 13 de 13

per a l’execució d’un contracte al que l’interessat és part o per a l’aplicació a petició

d’aquest de mesures precontractuals i en l’art.6.1.f) del RGPD: el tractament cal per a

la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel Responsable del Tractament.

En concret, i pel que fa a la publicació de comentaris a la web o blog, l’usuari ha de

saber que aquests podran ser moderats prèviament sempre sota els principis

legalment establerts i/o per verificar que no s’atempti contra l’honor, la integritat o

reputació de ningú. Igualment, l’usuari publicant ha de saber que aquests comentari –

en cas de publicar-se – podrà ser visible per la resta de persones que hi puguin

accedir al contingut en concret. També és possible que si s’ha loggejat d’alguna

manera per publicar, dades identificatives seves podran ser visibles per la resta de

visitants, com ara nom, identificador, localització, imatge, etc… segons la forma en que

hagi efectuat l’esmentada identificació.

Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim d’un any un cop respostes o

aclarides les qüestions platejades i/o des de la darrera comunicació efectuada per

l’usuari. Igualment, i en relació als comentaris publicats, aquests es mantindran amb

caràcter indefinit a no ser que l’interessat exerciti el seu dret a oposar-se i/o suprimir-

los (sempre que no existeixi una obligació legal de conservació o que es pugui derviar

alguna mena de responsabilitat d’aquell comentari).

Les seves dades no seran cedides ni comunicades a tercers, a excepció que sigui

necessari per a l’acompliment de les obligacions legalment establertes, siguin

necessàries per a un tercer col·laborador necessari i/o per a la gestió administrativa

del professional.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

A %d blogueros les gusta esto: