Un camí cap a l'autèntic autoconeixement

EINES DE COACHING: LA PNL (PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA) I ELS MAPES MENTALS

El coaching, per poder orientar i conduir els processos de canvi personal, utilitza diferents models i eines. Una de les més conegudes i utilitzades en les darreres dècades és la PNL (sigles de la Programació Neuro Lingüística).

Definició de PNL

La PNL és un enfocament actual de la psicologia que ens proporciona una sèrie de conceptes, esquemes i mètodes per canviar allò que ens limita i enriquir la nostra vida personal i professional. Richard Bandler i John Grinder són qui, a finals de la dècada dels 70, comencen a treballar sobre la base de la PNL, segons estudis fets anteriorment. La PNL està donant eines per poder aconseguir canvis en els següents aspectes: la millora de comunicació interpersonal, l’excel·lència personal i tècniques de coaching i millora personal. La primera d’aquestes 3 utilitats és la que ens interessa en aquest post. Així doncs, referent a la millora de les habilitats de comunicació, descriurem alguns dels conceptes més importants que tracta la PNL.

PNL, comunicació interpersonal i mapes mentals

En el que es refereix a la millora de comunicació interpersonal, la PNL ens aporta les següents conceptes i, a l’hora, eines de comprensió i aplicació: els mapes mentals, els sistemes de representació sensorial, l’escolta activa i el metamodel del llenguatge. En aquest post ens centrarem en els MAPES MENTALS. Hi ha una frase que s’utilitza en PNL que resulta il·lustrativa d’aquesta idea: “El mapa no és el territori”. Quin és el seu significat? Una de les premisses bàsiques d’aquesta disciplina és la de que la percepció de la realitat està condicionada pels filtres dels sentits que cada persona té. Des d’aquest punt de vista, com éssers humans, no podem saber mai quina és la realitat. Només podem conèixer la nostra interpretació de la realitat. Experimentem i responem al món a través dels nostres sistemes de representació sensorial (visual, auditiu i sensorial), tal com veurem en el proper post que dedicarem a la PNL. Més enllà de plantejaments teòrics o filosòfics, el que interessa a la PNL és entendre de quina manera capta una persona una informació, una imatge, un signe, una expressió… D’aquí la importància que tant per a la PNL com per a altres teories sobre comunicació té la interpretació i mesura de les conductes i signes no verbals que es donen en la interacció humana.

Els mapes mentals doncs signifiquen la subjectivitat de la persona. En la mesura que nosaltres podem entendre que les nostres opinions, creences, sentiments… respecte a alguna cosa en concret són subjectives, i que hem de flexibilitzar-nos confrontant la nostra subjectivitat amb la del interlocutor, serem tant millors comunicadors. La subjectivitat o mapes mentals d’una persona vénen donats per:

  1. Les creences, actituds i comportaments que tenim sobre les coses, fets, situacions… (aquestes són apreses i vénen influïdes per experiències vitals).
  2. Els sistemes perceptius, és a dir, la manera que tenim de percebre la realitat (aquests són genètics).

El mapes de Picasso

Fixem-nos en la següent anècdota citada per Joseph O’Connor i John Seymour al seu interessant llibre “Introducció a la Programació Neurolingüística”:

Un estrany s’apropà a Picasso i li preguntà per què no pintava les coses tal com eren en realitat. Picasso es va quedar una mica confós i va contestar:No acabo d’entendre el que vol dir”. L’home va treure una fotografia de la seva esposa: “Miri” -va dir-, “com això. Així és la meva dona de veritat”. Picasso semblava incrèdul i li va respondre:És molt petita no? I una mica plana, no?

En el proper escrit que dedicaré a la PNL parlarem dels SISTEMES DE REPRESENTACIÓ SENSORIAL, segon concepte important de la PNL quan aborda els elements que intervenen en la qualitat de la comunicació interpersonal.

CONNEXIONS NEURONALS

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

%d bloggers like this: